Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

1-İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), Şht Yaşar Çakmak Sk. No:13/1 Taşkınköy Lefkoşa / K.K.T.C adresinde ikamet eden TROYA TRADING LTD. (bundan böyle KKTCARABAM olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.kktcarabam.com internet adresinde yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum (bundan böyle KURUMSAL ÜYE olarak anılacaktır) ile KKTCARABAM arasında kurumsal üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve kktcarabam.com  da yer alan şartları ve kuralları onaylayan KURUMSAL ÜYE arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
2-KKTCarabam.com'a Kurumsal Üye olabilmek için Kurumsal Üyelik Formu'nun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KURUMSAL ÜYE kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık olarak doldurulması zorunludur. Bu bilgilerin doğruluğunu KKTCARABAM araştırarak ispatlamak zorunda değildir. KURUMSAL ÜYE, üyeliğinden dolayı kazanımlarını kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredemez. İşbu üyelik sözleşmesi KKTCARABAM tarafından gerekçe göstermeksizin feshedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edebilir.
3-KURUMSAL ÜYE, KKTCARABAM'a üye olmak aracılığıyla işbu sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini elektronik olarak onaylamış sayılır.
4-Bu üyelik ilişkisi sanal ortamda oluştuğu için, KURUMSAL ÜYE'nin üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, KKTCARABAM tarafından kabulü ile sözleşme teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.
5-KKTCARABAM, sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
6-Aksi belirtilmediği takdirde, KKTCARABAM'daki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KURUMSAL ÜYE, KKTCARABAM üzerinden gerçekleştirdiği ticaretten, alım/satım/kiralamalardan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili sorumluluğu üzerine almayı kabul etmiş sayılır.
7-Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan kesinlikle verilemez. KKTCARABAM’ın KURUMSAL ÜYE tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak KKTCARABAM sayfaları kullanıldığı durumda yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, KURUMSAL ÜYE ve/veya ÜYELER hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.
8-KKTCARABAM, www.kktcarabam.com sayfalarını bir siyasi/dini/şahsi saldırı aracı olarak kullanan, sözleşme maddelerinden herhangi birine aykırı hareket eden, mevcut Kurumsal Üyeliğini devam ettirebilecek ticari olgunluk, ciddiyet ve sorumluluğa haiz olmadığı KKTCARABAM tarafından tespit edilen tüm KURUMSAL ÜYELER'in üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.
9-KKTCARABAM'In iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KURUMSAL ÜYE'nin üyelik bilgileri KKTCARABAM tarafından saklanacaktır.
10-KKTCARABAM, kendisine ait makine parkına ve bu makinelerde mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
11-KKTCarabam.com'In amacı, herkesin alım/satım ve/veya kiralama amaçlı ilan verebileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki milyonlarca insanın faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden KKTCARABAM'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KURUMSAL ÜYELER arasındaki hiçbir işlemde, KKTCARABAM'ın bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.
12-İsim hakkı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple KKTCARABAM' e rücu kesinlikle mümkün değildir.
13-KURUMSAL ÜYELER , KKTCARABAM’ın onayı olmadan  hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının KKTCARABAM’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.
14-www.kktcarabam.com  sayfaları üzerinden gerçekleşen işlemler ile KKTCARABAM'ın doğrudan veya dolaylı olarak her hangi bir bağlantısı olmamasından dolayı  KURUMSAL ÜYE, KKTCARABAM'daki işlemlerde ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep ve/veya hasar beyanlarından, KKTCARABAM'ın sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu sözleşme'yi onaylayarak ve KKTCARABAM'a KURUMSAL ÜYE olarak peşinen kabul ve beyan eder.
15-KKTCARABAM, www.kktcarabam.com sayfaları üzerinden hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, ayıplı, eksik veya fazla, yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren KURUMSAL ÜYELER 'in sorumluluğunu kabul etmemekle birlikte üyeliğini ve buna bağlı haklarını tek taraflı olarak herhangi bir merciden onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.
16-Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, KKTCARABAM iş bu KURUMSAL ÜYELİK Sözleşmesi ile belirlenen kazanımlardan herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar için KKTCARABAM’dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebepler; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve KKTCARABAM’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. . Bu ve bunun gibi sebeplerden, KKTCARABAM hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti ve taahhüt edemez.
17-KKTCARABAM ve KURUMSAL ÜYE, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında üyelik dışında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.
18-İşbu onsekiz (18) maddeden ibaret olan üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir. 

Sayfa 0.0823 saniyede oluşturuldu.