Bireysel Üyelik Sözleşmesi

Kuzey Kıbrıs’ın en geniş içeriğine sahip otomobil ilan sitemiz wwww.kktcarabam.com’u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Siz değerli ziyaretçilerimizi tanıyabilmek, ihtiyaçlarınıza online ve en kısa sürede cevap verebilmek, gerçekçi bir yayını iletebilmek adına sistemimizde üyelik sistemi kullanıyoruz. Bu sebeple kktcarabam.com’un bazı bölümlerini kullanabilmek ve bu alanlardan faydalanabilmeniz için üye olmanız ve üye olabilmeniz için de aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Üyelik sisteminin sizlere sunmuş olduğu avantajları kısa sürede yaşayacağınızı belirterek kktcarabam.com ailesine hoş geldiniz diyoruz.
1.    İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) kktcarabam.com Troya Trading Ltd (bundan böyle kktcarabam.com olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.kktcarabam.com internet adresinde ürün reklamı, alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya ÜYE olarak anılacaktır) ile kktcarabam.com arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.
2.    www.kktcarabam.com üyeliğiniz “üyelik formunu eksiksiz doldurmanızın hemen ardından aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan tüm bilgilerin doğruluğunu üyelik talebinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formu doldurulurken, formda istenilen hususların eksiksiz, doğru ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.
3.    KULLANICILAR, işbu SÖZLEŞME’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.
4.    Üyelik işlemleri sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusunun tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, kktcarabam.com tarafından kabulü ile SÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.
5.    Kktcarabam.com, SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. kktcarabam.com, önceden bildirme veya her hangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, kktcarabam.com web sitesinin kullanım amacını, şeklini, içeriğini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, verilen hizmetleri değiştirebilir, web sitesini iptal edebilir, işletmesini geçici bir süreyle askıya alabilir, herkese veya kişiye özel web site kullanımını engelleyebilir. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı kktcarabam.com mesul tutulamaz.
6.    KULLANICILAR, kktcarabam.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını kullanabilirler. Bu tip hizmetlerden faydalanmak isteyen üyelerimiz, bunlarla ilgili belirlenmiş ücretleri ödemek mecburiyetindedirler. KULLANICILAR’a tahsis edilen alanlarda mevzuatın gerek gördüğü kullanıcı bilgilerinin güncel, tam ve eksiksiz olarak bulundurulması sorumluluğu KULLANICILAR’dadır.
7.    Aksi belirtilmediği taktirde, kktcarabam.com ücretli servis ve hizmetlerin karşılığı ücretleri Türk Lirası olarak hesaplayacak ve tahsil edecektir.
8.    kktcarabam.com siyasi, dini veya her hangi bir etnik kökenli ayrıştırıcı amaçla başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz. kktcarabam.com, site üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı yanıltmaya yönelik eksik veya yanlış beyanda bulunan veya herhangi bir alma/satış işlemi gerçekleştiren kullanıcıların tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir
9.    Genel ahlak prensiplerine uygun olmayan ve yasalara aykırı, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre suç sayılan bir eylem aracı olarak kktcarabam.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR’a ait tüm bilgiler gerekli mercilere verilecektir.
10.    kktcarabam.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.
11.    kktcarabam.com’un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri kktcarabam.com tarafından saklanacaktır.
12.    Üyelikleri, sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini iptal eden KULLANICILAR, kktcarabam.com destek hattına başvurma suretiyle üyeliklerini tekrar aktif hale getirebilirler.
13.    kktcarabam.com tüm iyi niyetine ve aldığı tüm önlemlere rağmen, veri tabanında yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçirmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
14.    kktcarabam.com’un amacı, herkesin ilan yayınlayabileceği 24 saat açık bir sanal otomobil, yedek parça ve otomobil sektörü ile ilgili hizmet sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse üyelerin kayıtları yönünden kktcarabam.com’a hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, kktcarabam.com’un kurumlarla bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.
15.    Marka ve isim haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız doğuracak işlemler için kullanım yapılamaz. KULLANICI, sitemizi haksız rekabet yaratmak, diğer üye ve kullanıcılara zarar vermek, rakiplerini zor duruma düşürmek, bahis ve kara para aklamak amacıyla veya yasal olmayan, kanunen yasak, ahlaka aykırı mal ve hizmet işlemleri için kullanamaz. KULLANICI, site kanalıyla yapacağı her bir işlemin, KKTC hukuk düzeninin koyduğu ithalat, ihracat, gümrük, kambiyo standartları hakkındaki hükümler de dahil olmak üzere tüm mevzuata uygun olacağını, gerekli tüm izin ve ruhsatları alacağını, yasalara aykırı davranmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
16.    Her türlü yazılım ve kullanımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hak sorumluluğu üyeye aittir. Bu kapsamda kktcarabam.com’a rücu kesinlikle mümkün değildir. Kullanıcı, kktcarabam.com’un ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı siteyi sadece kendi ihtiyaçları için kullanabilir. Siteyi gelir elde emek amacıyla veya başka amaçlarla başkalarına kesinlikle kullandıramaz.
17.    kktcarabam.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, kktcarabam.com’un sahiplerini, temsilcilerini veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME’yi onaylayarak ve kktcarabam.com’a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder. kktcarabam.com sadece, kendisine sunulan bilgilere göre, sisteme dahil diğer üyelerin gerçekten var olduğuna kanaat getirdiğini ve bu nedenle bu kişilerim fiktif kişiler olmadığını garanti eder. kktcarabam.com, üye ile diğer kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle doğacak sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. kktcarabam.com hiçbir şekilde, diğer üyelerin KULLANICI ile sözleşme yapacaklarını, iyi niyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, alınan veya satılan malların ayıpsız olacağını ve benzeri hususları garanti etmez. kktcarabam.com KULLANICI’nın gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı KULLANICI’ya aittir.
18.    kktcarabam.com’un tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından dolayı birçok sorunlar yaşanabilir (elektrik kesintisi, donanım problemleri, alt yapı sorunları, doğal afetler vs gibi) Bu ve buna benzer sebeplerden, kktcarabam.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti ve taahhüt etmez.
19.    kktcarabam.com ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı veya işçi-işveren ilişkisi bulunmamaktadır.
20.    kktcarabam.com, yasal tebligat süreçlerinin yanı sıra, işbu sözleşme kapsamında üyeye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik veya sesli haberleşme kanallarıyla yapabilir.
21.    İşbu sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri yazılı bir bildirimde bulunarak ve bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih bildiriminin kktcarabam.com’a ulaştığı ana kadar satın alınmış olan üyeliklerden kktcarabam.com alacakları tam olarak ödenir. Peşinen ödenmiş hizmetlerden iade yapılamaz.
22.    İşbu sözleşme KKTC hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Bu uyşmazlıklarda, kktcarabam.com’un defter ve kayıtları tek ve kesin delil sayılacaktır. Taraflar, elektronik ortamda ve site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait, kktcarabam.com tarafından kayda alınmış, bilgisayar çıktılarının ve ses kayıtlarının da kesin delil niteliği taşıyacağı konusunda mutabık kalmışlardır.
Yirmiki (22) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.

Sayfa 0.1032 saniyede oluşturuldu.